top of page

Financial Aid
Viện trợ tài chính

Học phí phải chăng, các tùy chọn thanh toán, các khoản vay và trợ cấp của Chính phủ có sẵn cho sinh viên đủ điều kiện

Eligibility

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện - Để tiếp cận Khoản vay dành cho sinh viên của Chính phủ, bạn phải là sinh viên đủ điều kiện.

Để biết bạn có đủ điều kiện hay không, hãy xem trang web Khoản vay Sinh viên để biết đầy đủ chi tiết về các yêu cầu đủ điều kiện:

Applying - Đăng ký

Nếu bạn đủ điều kiện để được hỗ trợ Khoản vay dành cho Sinh viên và muốn đăng ký, bạn nên liên hệ với nhân viên trường học của chúng tôi, những người sẽ hỗ trợ bạn về đơn và thông tin.

Nếu bạn không hoàn thành phê duyệt, hoặc mẫu đơn được cấp khác, trước ngày bắt buộc cho khóa học của bạn, bạn sẽ phải đợi cho đến kỳ học tiếp theo.

Fees and Charges - Phí và lệ phí

Phí quản lý không hoàn lại là $ 100 sẽ được tính khi đăng ký.

Liên hệ ngay hôm nay : 403-475-8202

bottom of page